آقای یوسفی اشکوری، نصیحت کردن کافی نیست- با صراحت- جانیان اسلام تبهکارتان را محکوم کنید

26 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Brille, Bart und Nahaufnahme

آقای یوسفی اشکوری، نصیحت کردن کافی نیست- با صراحت- جانیان اسلام تبهکارتان را محکوم کنید

آخوندها که شما هم آخوند بودید و هنوز هم آخوندی فکر می کنید و آخوندی به مسایل و منافع مردم و کشور ایران نگاه می کنید، یاد گرفته اید اول با مظلوم نمایی نصیحت کنید. اما همین که دست برتر پیدا می کنید، آن روح خبیث و ضد انسانی و ضد ایرانی تان را به شکل آشکار و برهنه نشان می دهید
باور نمی کنید؟
همین خمینی جنایتکار و ضد ایرانی که رهبر عقیدتی شما باشد و صدها آخوند مثل او و خودت در مساجد، از موضع مظلوم نمایی فقط از روی تقیه، نصیحت می کردید تا قدرت را بدست بگیرید
اما همینکه دست برتر پیدا کردید، ماهیت خبیث و ضد ایرانی تان را با کشتار امیران و پایوران سیاسی ِ نظام پادشاهی نشان دادید
نگویید که شما در این میانه گناهی ندارید و جرمی مرتکب نشدید
زیرا خودت در همه ی این کشتارها همدست و هم ریش همه ی آخوندهای جنایتکار بودی و به اصطلاح نماینده شورای اسلامی شده بودی
بعد برای سهم خواهی بیشتر از حکومت تبهکارتان- به اصطلاح- اصلاح طلب شدی تا با دروغ و نیرنگ، ملت ایران را سالها که هنوز هم این بازی ضد ایرانی تان ادامه دارد، گرفتار وحوشان اسلام تبهکارتان بکنید
امروز شدید ملی-مذهبی
که به باور من دروغی بیش نیست
زیرا باور دارم که هیچ آخوندی و هیچ فردی که به اسلام سیاسی باور دارد، نمی تواند ملی باشد و ایرانی بیاندیشد و مدافع ِ منافع و مصالح ملی و تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی باشد
اما تا بخواهید بطور مطلق اسلامی می اندیشید و اسلام را بر ایران ترجیح می دهید
بنابراین با صراحت باید گفت که شما بویی از ملی گرایی نبرده اید که این نام با ارزش و ایرانی را به خودتان و گروه تبهکارتان سنجاق می کنید
شما همان مذهبی آن هم مذهب شیعه ی اثناعشری جنایتکار هستید که این روزها را بر ملت ایران تحمیل کردید
نه مذهب دیگر
پس بهتر است بنویسید گروه اسلامی- شیعه ای
آری
سالها است که به این باور رسیده ام، همه ی اسلامیون سیاسی با هر نامی، تبهکار و ضد ایرانی هستند
یعنی هیچ فرقی با هم ندارند
تنها فرقشان این است که یکی در قدرت است و دیگری و یا دیگران، بیرون از قدرت و منتظر رسیدن به قدرت هستند
همه شان اسلامی و شیعه ای فکر می کنند و ایران و ایرانی برایشان هیچ ارزشی ندارد. پس بی رحمانه می کشند و ملت و کشور را برای بقای خودشان تاراج می کنند.
نمونه به اصطلاح دولت اصلاحات خودتان است، که قیام شکوهمندانه و غرور انگیز دانشجویان را در تیر ماه سال 78 خورشیدی به بی رحمانه ترین شکلی سرکوپ کردید و از پشت بام، آنها را به پایین انداختید
یعنی شماها هیچ فرقی با همین اسلامیون تبهکار که در قدرت هستند و مجاهدی خلق تروریست و ضد ایرانی ندارید
زیرا همه ی شماها، ایدئولوژی اسلام تبهکار و ضد ایرانی دارید
و اگر روزی شماها دست برتر از همین تبهکاران اسلام سیاسی و حاکم پیدا کنید، همین می کنید که امروز تبهکاران اسلامی با ایرانیان و کشور ایران می کنند
فرقی هم ندارد چه جایگاهی داشته باشید
زیرا باور دارم هر آنکس که اسلامی به سیاست و مشکلات مردم و ایران نگاه می کند، تبهکارانی بیش نیستند
حتا مصدق السلطنه که وقتی از در بیست شش و بیست هفت مرداد ماه سال 32 خورشیدی از او پرسیده بودند که چرا اجازه دادید، مجسمه های رضا شاه را پایین بیاورند؟
پاسخ داده بود از نگاه شرع انور اسلام، مجسمه سازی حرام است و باوری به این هنر ندارد
یا وقتی که در مقام نخست وزیر، با کاشانی همدست بود. در کنار کاشانی که رئیس مجلس شده بود با اکثریت نمایندگان به اصطلاح میلیون که در مجلس بودند، از نگاه تبهکارانه ی اسلامی، قاتل نخست وزیر قانونی ایران، حاج علی رزم آرا را با طرحی ضد ایرانی، بخشیدند
زیرا مصدق هم تبهکارانه فکر می کرد
بنابراین نتیجه می گیریم که هرکس بخواهد با تفکر اسلام سیاسی به مسایل و ملت ایران و کشور ایران نگاه کند، تبهکارانی بیش نیستند
حال چه بازرگان باسد چه شریعتی و سحابی پدران عقیدتی شما
چه آل احمد باشد چه پیمان و سامی
چه سروش و گنجی باشد و چه مهاجرانی زیباکلام
چه طالقانی باشد چه منتظری و رفسنجانی
چه مجاهدین خلق تروریست باشد و چه به اصطلاح ملی-مذهبی ها
چه به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی باشد و چه استمرار طلب ِ خواهان حفظ همین حکومت تبهکار اسلامی
همه شان با تفکر اسلام سیاسی، تبهکار هستند
پس بهتر است اول با خودتان صادق باشید تا از دیوان و ددان و وحوشان تبهکار اسلامی بخواهید که صادق باشند
هرچند صداقت در اسلام ساسی محلی از اعراب ندارد

احمد پناهنده
25 ماه نوامبر سال 2019

پانویس:
این نوشته فقط نگاهی دارد به کسان یا گرو ها و سازمان هایی که ایدئولوژی اسلام سیاسی دارند نه کسانی که دین اسلام را به عنوان امر خصوصی در مساجد و خانه ها می خواهند که از نگاه این قلم محترم است


آتش ِ جشن ِ آذرگان، آتش افشان باد

26 نوامبر 2019

 

Bild könnte enthalten: Himmel, im Freien und Natur

آتش ِ جشن ِ آذرگان، آتش افشان باد

در بند ِ 9 ی ِ یسنا ی ِ 62
چنین می خوانیم:
» نماز به تو ای آتش، ای بزرگ‌ترین آفریده¬ی اهورامزدا و سزاوار ستایش «

دیروز عنصر ِ بی همتای ِ آب، از عناصر ِ چهارگانه را به شادمانی و شادخوانی نشستیم، طراوت چیدیم و نسیم ِ شادابش را در خود فرو دادیم و جوان شدیم.
از دریا سخن راندیم، آبش را به تن، خیساب کردیم
رودخانه را، آغوش کشیدیم و آب ِ روانش را سلام کردیم
جویبارها را، آواز شنیدیم و طراوت ِ معطرش را، در جانمان فرودادیم
نهر ها و برکه های ِ پر آب ِ شاداب را، در بَرَش سفره پهن کردیم و نوشیدیم و خوردیم و رقصیدیم و ترانه ها خواندیم و آبانگان را با آناهیتا، تیشتر و پرندگان، به جشن نشستیم.
و راستی جشنی بود طراوت افزا.
هنوز آن نسیم و طراوت ِ آبانگان را، در جان ودل داریم که ماه ِ آتش، در زمستان ِ سرد ِ در راه، فرا می رسد و گرمای ِ ذوب کننده ی سردی و برودت را در جانها، حرارتی مطبوع هدیه می کند و با انوار ِ فروزانش، دل ِ تاریکی و ظلمت را می درد و خورشید ِ روشنایی بخش ِ منظومه ی ما را جان می بخشد.
آتش، در پندار ِ نیاکان ِ زرتشتی مان، نماد ِ روشنایی، نور و انرژی در میان ِ عناصر ِ چهادگانه، از ویژگی و احترام ِ خاصی برخودار بوده است. بطوریکه چنین ویژگی و احترام، نسبت به عنصر ِ آتش سبب شد که غرض ورزان و تنگ نظران، نیاکان ِ زرتشتی مان را آتش پرست زوزه سر دهند.
در حالی که چنین نیست بلکه عنصر ِ آتش، سرچشمه ی نور و روشنایی است و نور از صفات ِ ویژه ی اهورامزدا است و چون نور در همه جا هست، در آنجا اهورامزدا حضور دارد و به همین مناسبت نیاکان ِ زرتشتی ِ ما، نسبت به نور و آتش، احترامی ویژه، ادا می کردند و آن را گرامی می داشتند. بطوریکه این آتش ِ اهورایی را آنچنان پاسبانی می کردند که هر گز خاموش نگردد.
و امروز این آتش ِ اهورایی، در دل و جان ما ایرانیان، زبانه می کشد و نور را به پیشباز می رویم و شب را بیزار و گریزانیم.

آه ه ه
چه تلخ دورانی بر نیاکانمان عبور کرد
آنانی که پاک بودند و بر پاکی ستایش می کردند و احترام
در باران روزان، در خانه زندان بودند
که مبادا
سرگین بدَنان را پاکیزه کنند
ریختند
و با هجومی نور بیزار
خاموش کردند، آتش ِ آتشکده ها را
تاریکی باریدند هر جا روشنایی بود
و ظلمت گویی پادشاه
اما
تاریکی باوران
ناتوان از این درک
که در دل ِ هر ایرانی ِ زرتشتی
آتشکده ای است، همواره پایدار
و امروز
افتخارا
که هر ایرانی
یک زرتشتی است

آری:
شب همواره نماد ِ مرگ و اهریمن را در باور ِ پدران ِ باستانی ِ ما نشانده بود و پیدایش ِ آتش، پیروزی روشنایی را بر تاریکی و جهالت و تیرگی آواز داده بود. از پس ِ پیدایش ِآتش بود که نیاکانمان توانستند دل تاریکی را بدرند و در کنار ِ آتش، ساغر را از باده پر کنند و در اوج ِ شادی و شادمانی، خون رگ ِ تاک را در کام ِ خود بریزند و شب ِ مستان ِ عاشقان را، با فروغ ِ آتش، جلوه ای از شور و شیدایی و طراوتی از عشق ِ رعنایی و لطافتی از گونه های ِ ارغوانی ِ شفق گون ببخشند.
با هم این رباعی را که از دل بر آمده است، بخوانیم:

بده ساقی تو می از کوزه ی ِعشق
شود گلگون رُخم از باده ی ِ عشق

بریز در کام ِ من خون ِ رگ ِ تاک
شوم چون مست، شبان در کوچه ی عشق

و چه شیرین‌منظری است که در کنار ِ خم و شراره‌های آتش بنشینیم و با شراب ِ ارغوانی، گونه‌های ِ انارگون ِ مستان ِ شب را، جلوه‌ای از یکرنگی و نشاط ِ عاشقانه ببینیم.
آری:
همانگونه که در مقالات گذشته اشارت رفت:
نیاکان ِ باستانی و زرتشتی مان، افزون بر جشن های ِ سالاری چون نوروز، سیزده بدر، یلدا ( شب ِ چله )، سده و چهارشنبه سوری، در هرماه آن روزی که با نام ِ ماه همنام می شد، جشن می گرفتند و به شادی و شادمانی در سروری بی همتا مشغول می شدند. و جشن ِ آذرگان، نهمین جشن ِ ماهانه ی نیاکانمان است، که در روز نهم ِ آذر ماه ِ زرتشتی برگزار می شده است.
ولی امروز این جشن نه در نهم آذر ماه، بلکه در سوم آذر ماه ِ کنونی برگزار می گردد. دلیل این اختلاف ِ زمان ِ بر گزاری ِ دیروز با امروز، تغییر سال شمار ِ نیاکانمان در امروز است. زیرا در دوره ی باستان سال به دوازده ماه و هر ماه به سی روز تقسیم می شد. اما امروز شش ماه اول ِ سال به سی و یک روز و پنج ماه بعدی به سی روز و ماه آخر سال به بیست و نه روز واگر سال کبیسه باشد به سی روز تقسیم می گردد. به همین دلیل، جشن ِ آذرگان، نسبت به سال شمار ِ دیروز، شش روز جلوتر، یعنی سوم آذر ماه برگزار می شود که این روز منطبق با روز ِ نهم آذر ماه، در دوران ِ نیاکانمان است.
در این روز نیاکانمان به آتشکده ها می رفتند و سرود آتش می خواندند و به رقص و شادی و شادمانی وشادخوانی می پرداختند.
مردم بر بام خانه ها و معابر آتش می افروختند، نور و روشنایی و انرژی را سلام می کردند و شب و تیرگی و تاریکی را از هستی خود محو می نمودند.

ابوريحان بیرونی در آثارالباقيه درباره ی جشن ِ آذرگان می نویسد :
» روز نهم آذر عيدی است که به مناسبت توافق دو نام آذرجشن می گويند و در اين روز به افروختن آتش نيازمند می باشند و اين روز جشن آتش است و بنام فرشته ای که به همه ی آتش ها موکل است ناميده شده، زرتشت امر کرده در اين روز آتشکده ها را زيارت کنند و در کارهای جهان مشورت نمايند. »

نام ِآذر، نام ایزدی است ویژه ی همه ی آتش ها و از احترام ویژه ای نسبت به سایر ِ عناصر چهارگانه برخوردار می باشد و جشن آذرگان در کنار جشن های دیگر ِ آتش، چون سده و اردیبهشتگان و چهارشنبه سوری، ستایشی است سزاوار از این عنصر اهورایی.
باشد که با برافروختن آتش در این جشن ِ سزاوار ِ شرر، در دل و جان ِ تک تک ِ ما، آتشکده های ِ پدران ِ مان، زبانه بکشد و هر آنچه تاریکی و تیرگی است، را بدرد و آفتابیروزان را بر پهن دشت ِ بی کران سرای ایرانزمین بگستراند.

در پایان این نوشته مایل هستم نیایش آتش را زینت بخش دل و جان و خرد همه هموطنانم بکنم. زیرا که خود یکبار به مناسبتی این سرود را همراه هموطنان زرتشتی ام در روزهای ِ پرواز وار جوانی ام در کنار آذرگاه فریاد کردم.

نیایش آتش:
درود بر تو ای آتش!
ای برترین آفریدهء سزاوار ستایش اهورا مزدا!
به خشنودی اهورا مزدا، راستی بهترین نیکی است، خرسندی است.
خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی بخواهد (3 بار)
بر می گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورا باور داشته باشم.
به تو ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! خشنودی و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد!
افروخته باش در این خانه!
پیوسته افروخته باش در این خانه! فروزان باش در این خانه! تا دیر زمان افزاینده باش در این خانه!
به من ارزانی ده ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! آسایش آسان! پناه آسان! آسایش فراوان!
فرزانگی، افزونی، شیوایی زبان و هوشیاری روان و پس از آن خرد بزرگ و نیک و بی زیان و پس از آن دلیری مردانه، استواری، هوشیاری و بیداری، فرزندان برومند و کاردان، کشورداری و انجمن آرا، بالنده، نیک کردار، آزادی بخش و جوانمرد، که خانه مراوده مرا و شهر مرا و کشور مرا آباد سازند و انجمن برادری کشورها و همبستگی جهانی را فروغ بخشند.
راستی بهترین نیکی است، خرسندی است.
خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی بخواهد (3 بار)

آتش ِ جشن ِ آذرگان، بر شما دوستان گیلان سبزم آتش افشان باد

دکتر احمد پناهنده


نوشداروی سروش و زید آبادی و زیبا کلام بعد از کشتار بی رحمانه ایرانیان در قیام ملی سراسری

26 نوامبر 2019

 

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, lächelnd, Innenbereich

نوشداروی سروش و زید آبادی و زیبا کلام بعد از کشتار بی رحمانه ایرانیان در قیام ملی سراسری

این سه تن و افرادی از این جنس که دل در گرو حفظ همین حکومت تبهکار اسلامی دارند و همچنین از جنس تبهکاران همین حکومت هستند، به مدت یک هفته که خیزش قیام ملی ایرانیان جای جای ایرانزمین را به بهانه گران شدن بنزین و تو بخوان بیرون کردن اشغالگران اسلام تبهکار از ایران، فرا گرفته بود، خفه خون گرفته بودند و منتظر بودند تا ببینند که باد دلخواهشان به کدام جهت می وزد، آنگاه خودشان را در همان جهت جای بدهند
حال که متوجه شدند اسلام تبهکارشان ایرانیان را به بی رحمانه ترین شکل ممکن کشتار کرد، به جای اینکه نوک حمله این خشونت و کشتار مردمان بی دفاع را متوجه حکومت تبهکارشان کنند، از ملت ایران می خواهند که به خشونت متوسل نشوند
تو گویی این ملت ایران بودند که با دست خالی، دست به خشونت زدند و خودشان را با سلاح گرم کشتند و مغازه ها و بانک ها و پاساژها را آتش زدند
تازه زید آبادی از گروه های مخالف حکومت تبهکار هم انتقاد می کند که چرا می گویید ملت ایران باید در مقابل خشونت و کشتار حکومت تبهکار اسلامی، از خود دفاع کنند؟
یعنی او می خواهد در انتقاد از گروه های مخالف بگوید، بگذارید هر جنایت و کشتاری که همین حکومت دلخواه زید آبادی بر ملت ایران روا می دارد، مردم عکس العملی نشان ندهند که مبادا خشونت طلب تعریف شوند
از طرف دیگر هم، همگی در یک تقسیم کار و برای نوشدارو پس از کشتار، می گویند اعتراض کردن حق همه است و نباید سرکوبشان کرد
به این می گویند بی شرمی و بی شرافتی و بی وجدانی
ولی نه
از این پس خواهیم دید که ملت ایران از این حقوق بین المللی و انسانی برخوردار هستند که در مقابل خشونت بی رحمانه و کشتار جانیان، از خود دفاع کنند
آری این حق هر انسان است
باشد که بزودی شاهد این دفاع از خود ایرانیان در مقابل وحوشان اشغالگر اسلامیون تبهکار باشیم
و آن روز دیر نیست

احمد پناهنده
24 ماه نوامبر سال 2019


شتر سواری دولا دولا نمی شود خانم فلورانس پارلی

24 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: 1 Person

شتر سواری دولا دولا نمی شود خانم فلورانس پارلی

در خبرها آمده است که:
«خانم وزیر دفاع فرانسه روز شنبه (۲۳ نوامبر) طی نطقی در جریان کنفرانس سالانه امنیت منطقه‌ای در منامه (پایتخت بحرین) گفت که آمریکا از تعهداتش در دفاع از متحدان خود در منطقه خلیج فارس غفلت کرده است.»
همچنین
«فلورانس پارلی از کم‌رنگ شدن تدریجی نقش ایالات متحده در خاورمیانه انتقاد کرد و گفت که این کشور به «تحریکات منسوب به ایران» واکنشی درخور نشان نداده است.»

به این عمل فرافکنانه، ما ایرانیان در ضرب المثل پر مغزمان می گوییم، شترسواری ِ دولا دولا
اما این شتر سواری دولا دولا نمی شود
چون هرکاری بکنید که تقصیر و گناه و تیز کردن دشنه حکومت تبهکار اسلامی و همکاری بی چون و چرای خودتان را با این حکومت ایرانی کش بپوشانید، باز به راحتی ماهیت و قامت و نیت شما به روشنی آشکار می شود
راستی نمی دانم چقدر به معنی این ضرب المثل شیرین و پر معنای ایرانی آشنایی دارید؟
اما برای روشن شدن ذهن شما، این ضرب المثل را معنی می کنم
شتر سواری ِ دولا دولا
یعنی
استفاده از وسیله یا موضع نادرست و نامناسب جهت پوشاندن عیب و پنهان داشتن گناه و تقصیر خود.
به عبارت روشن تر و سیاسی، یعنی سیاست فرار به جلو یا سیاست فرافکنی
خب با این تعریف از این ضرب المثل، شما و دیگرانی مثل شما، سیاست فرار به جلو را پیش گرفتید
یعنی دست پیش را گرفتید که پس نیافتید
توضیح می دهم چرا؟
بر ما ایرانیان و حتا جهانیان بسیار روشن و واضح است که از وقتی که پریزیدنت ترامپ وار کاخ سپید شد، تا امروز بیشترین فشار را به حکومت تبهکار اسلامی در ایران و همه تبهکاران و تروریست ها در جهان وارد کرد
نمونه، تحریم کمر شکنی است که بر حکومت تبهکار اسلامی وارد کرده است که سبب شده است پول و در آمد کافی نه تنها برای حمایت از تروریست های حزب الله و حوثی ها و حماس و حشد الشعبی و جهاد و دیگر تبهکاران تروریست نداشته باشد بلکه حتا پولی در دست نداشته باشند که بتوانند امورات خودشان را بگردانند
چنین بود که خشم و نارضایتی ملت ایران با موضوع تحریم گره خورد و با گران شدن بنزین، ملت ایران در سراسر ایران به پا خاستند و تو دهانی محکمی به آنها و همه ی حامیان آنها و حتا شما و دولت متبوع شما یعنی فرانسه زدند
شمایی که رئیستان می خواست ده هزار دلار یا یورو به حکومت تبهکار اسلامی وام بدهد
حتمن می دانید که وام دادن در این شرایط یعنی چه؟
یعنی شما می خواستید به ازای دادان این وام، نه تنها نفت ایرانیان را که ثروت ملی همه ایرانیان است پیشاپیش، مفت و مجانی خریداری کنید بلکه تا زمان باز پرداخت این وام که در این شرایط اصلن معلوم نیست کی بتوانند آن را برگردانند، سودهای نجومی از جیب و سفره مردم ایران برگیرید
حالا فهمیدید چرا می گویم شما می خواهید به عبث شتر سواری کنید آن هم دولا دولا؟
از طرف دیگر
شما طی این چهل سال، چه اقدامی در جهت بازدارندگی این حکومت تبهکار و اشغالگر و ایرانی کش و حامی تروریست های جهان انجام دادید که امروز به پریزیدنت ترامپ انتقاد می کنید؟
تا جایی که تاریخ این چهل ساله نشان می دهد، شما یعنی دولت فرانسه، فقط بی چون و چرا از همین آدم کشان اسلامی حمایت کردید تا با حمایت از آنها سفره هشتاد میلیون ایرانی را کوچک و کوچک تر کنید
دلیلیش برای ما ایرانی ها واضح است که چرا چشم بر جنایت ها و خیانت ها و کشتار ایرانیان و صدور تروریسم ِ این حکومت تبهکار می بندید
زیرا در تاریخ شکل گیری ایران، نه فقط ایرانیان بلکه حتا جهانیان، چنین حکومتی ندیده اند که فقط برای حفظ خود حاضر باشد همه ایران را با همه ی ثروت و ملتش بفروشد و تاراج کند و ملت ایران را بکشد
شما بخوبی می دانید که اگر یک نیروی ایرانی و ملی مثل نظام پادشاهی در قدرت بود و یا فردا به قدرت برسد، جلوی دست درازی های شماها را می گرفت و می گیرد و یک تو دهانی به شماها می زد و می زند
بنابراین تا جایی که برایتان امکان دارد، حاضر هستید بر همه ی جنایت ها و کشتارهای حکومت تبهکار اسلامی چشم بپوشید تا دو ریال سود در جیبتان برود و یا یک کارگر در فرانسه بیکار نشود
اما حاضر هستید هشتاد میلیون ایرانی فقیر و گرسنه و بیکار شوند و یا نابود و تاراج گردند
بی شرمی از این واضح تر می شود خانم فلورانس پارلی؟
فروتنی هم ارزشی است نیکو که همگی شایستگی داشتن این ارزش و نیکویی نیستند
حداقل در این شرایط فروتن باشیم

احمد پناهنده
24 ماه نوامبر سال 2019


کدامیک، اشرار و ارازل و اوباش و خشونت طلب هستند، مردم یا اوباشان بسیج و سپاه و تبهکاران لباس شخصی؟

24 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: 1 Person, Motorrad und im Freien

کدامیک، اشرار و ارازل و اوباش و خشونت طلب هستند، مردم یا اوباشان بسیج و سپاه و تبهکاران لباس شخصی؟

به گواهی درد و رنج ِ چهل و اندی ساله ی ملت ایران در اکثریتشان، این مردم نجیب و صبور و با شعور ایران بودند که برای بقای کشورشان ایران، از چشم خون گریستند و صورتشان را با سیلی سرخ کردند و با متانت و صبوریت اندازه ناگرفتنی، مطالبات به حقشان را در عالی ترین شکل مدنی و در اوج مسالمت، فریاد کردند
اما هر بار این اوباشان حکومت تبهکار اسلامی، در لباس اشرار و ارازل ِ چاقوکش و لات و لمپن های دور از ارجمندی و کرامت انسانی بودند که هم بر سر و صورت دختران و زنان سالار ملت ایران اسید پاشیدند و پونز بر پیشانی شان فرو کردند و هم با بی رحمی و قساوت وحشیانه، به جان مردم افتادند و بی رحمانه سرکوبشان کردند
اما وقتی که دیدند حریف متانت و صبوریت و مبارزه مدنی و دور از خشونت ملت با شعور و با فرهنگ ایران نمی شوند، از دی ماه سال نود و شش و بویژه آبان ماه نود و هشت، در همان آغاز مبارزات مسالمت آمیز ملت ایران در جای جای ایرانزمین، گلوله آتشین بر آنها باریدند و با چاقو و قمه و داس و درفش و کارد، به جان مردم افتادند
اما همین سنگدلی و قساوت و بی رحمی و ایرانی کشی بی مانند، برایشان باز کفایت نکرد و در شروع خیزش و قیام ملی به بهانه گران شدن بنزین، بانک ها و فروشگاه ها و ساختمان های بزرگ و حتا پمب بنزین ها و اتوبوس ها را آتش می زنند تا نشان دهند مردم دست به خشونت زدند و بتوانند آنها را با سلاح مرگبار، زندگی بسوزانند
چه کسی باور می کند که ملت نجیب و با شعور و با فرهنگ ایران، دست به این اعمال خشونت آمیز زده است؟
زیرا اگر فقط یک مورد از این تخریب ها و خشونت ها را مردم انجام می دادند، حتمن با مانیتورها و دوربین های مداربسته آنها را شناسایی می کردند
اما می بینم حتا یک نمونه هم ندارند
بنابراین تا اطلاح ثانوی، اینگونه تخریب و خشونت و آتش زدن ها را باید به حساب اوباشان و ارزال چاقو کش و لات و لمپن های سپاهی و بسیجی و لباس شخصی های تبهکار گذاشت و نوشت
زیرا فیلم های گرفته شده از صحنه خیزش و قیام ملی ملت ایران، این باور را تایید می کند که اوباشان سپاهی و ازازل بسیجی و لات و لمپن های لباس شخصی دست به این کار زده اند و در مقابل آنچه که دیده می شود، تخریب ماشین ها و گلوله باران کردن مردم بی دفاع توسط همین اوباشان سپاهی و بسیجی و لات و لمپن های لباس شخصی است
و نیک می دانیم همین تبهکاران اسلامی و اوباشان و لات و لمپن های اسلامی، سینما رکس آبادان را آتش زده بودند و بیش از ششصد نفر انسان ایرانی و ارجمند را زنده زنده در آتش کینه ضد ایرانی شان سوزاندند
هرچند به مردم باید حق داد در مقابل خشونت افسار گسیخته و بی رحمانه، از خود دفاع کنند و با سوزاندن لاستیک ها و بند آوردن راه های ورودی و خروجی، جلوی تحرک و تعرض اوباشان سپاهی و لات و لمپن های بسیجی و لباس شخصی ها را بگیرند
حال با این مقدمه، پرسش این است، کدامیک، ارازل و اوباش و خشونت طلب و تبهکار هستند، مردم یا اوباشان بسیجی در تصویر همین پست؟

احمد پناهنده
22 ماه نوامبر سال 2019


هم حکومت تبهکار اسلامی و هم مجاهدین خلق ضد ایرانی، هیچ حقانیتی ندارند

24 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, lächelnd, im Freien

هم حکومت تبهکار اسلامی و هم مجاهدین خلق ضد ایرانی، هیچ حقانیتی ندارند

عبث است که بخواهیم مجاهدین خلق ضد ایرانی و تروریست را در کنار پادشاهی خواهان مشروطه تعریف کنیم
زیرا یکی ضد ایرانی و تروریست و ضد منافع ایران و بیگانه پرست با ایدئولوژی اسلامی تبهکار است
آن دیگری، ایرانخواه و ایراندوست و ایرانساز و حافظ منافع و مصالح ایران و ایرانی و نگهبان و چشم بیدار و وجدان هوشیار تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانزمین است
نیک پیدا است وقتی که سید علی ابله و جانی، این دو نیروی متضاد را کنار هم قرار می دهد، در واقع سرشت تبهکارانه اش را بیشتر نشان می دهد
زیرا
مجاهدین خلق ضد ایرانی و تروریست از هر حیث و در هر عرصه ای، از سینه ی همین تبهکاران اسلامی شیر خوردند و درس ضد ایرانی و ترور را از فدائیان اسلام و هئیت موتلفه و همه ی آخوندهای جنایتکار و خائن یاد گرفته اند
زیرا ایدئولوژی هر دو جریان تبهکار، اسلام سیاسی است
تنها تفاوتشان فقط در سلیقه است نه در عقیده
یکی در قدرت است و دیگر می خواهد خودش، در قدرت باشد
هر دو بیگانه پرست و ضد ایرانی هستند. هرچند شناسنامه ایرانی دارند
اما در آنسو
پادشاهی خواهان مشروطه، فقط به ایران می اندیشند و منافع ایرانی و ایران در صدر خواسته ها و دکترین آنها است
بنابراین با این توضیح کوتاه، پادشاهی خواهان مشروطه را، صد ها سال نوری با حکومت تبهکار اسلامی و مجاهدین خلق ضد ایرانی و تروریست، فاصله است
این را گفتم و نوشتم تا برای جوانان روشن شود، که با اینگونه ترفندها، نمی شود یک نیروی ایراندوست و ایرانخواه و ایرانساز را در کنار نیروی ضد ایرانی و تبهکار و تروریست قرار داد و تعریف کرد
از این جهت، مبارزه با تبهکاران اسلام سیاسی حاکم، جدای از مبارزه با تروریست های ضد ایرانی مجاهدین خلق نیست
زیرا هر دو جریان ، بیگانه پرست هستند و اسلام تبهکار ایدئولوژی آنها است و آن را بر ایران ترجیح می دهند
پس از هیچ حقانیتی از نگاه ایرانخواهان و ایرانسازان و ایراندوستان برخوردار نیستند

احمد پناهنده
22 ماه نوامبر سال 2019


آیا این خیزش و یا قیام سراسری ایرانیان، رهبری ندارد؟

21 نوامبر 2019

آیا این خیزش و یا قیام سراسری ایرانیان، رهبری ندارد؟

در مطلب قبلی ام به کوتاهی و تلگرافی به این موضوع اشاره کردم اما در این نوشته می خواهم واضح تر در این باره کلام شوم
شرایط امروز ایران و نوع حکومت تبهکاری که بر هستی ایرانیان و ثروت ملی کشور ایران چنگ انداخته است، امکان هیچ تشکل و حتا محفل های دو نفره ممکن نیست، چه رسد که بخواهند خیزشی در حد خیزش دی ماه سال نود و شش و آبان ماه سال نود و هشت، رهبری به معنای نوع رهبری کلاسیک در قرن نوزده و بیستم داشته باشند
ولی آیا نبودن چنین رهبری در صحنه ی عمل که امکانش صفر است، معنی اش این است که خیزش و قیام ملی ایرانیان در داخل ایران، بی سر هستند و کورکورانه سرشان را به در و دیوار می زنند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، خیر
و هرکس که بخواهد شرایط امروز ایران را با این خیزش ِ هماهنگ شده در کوتاه مدت، بدون سر تعریف کند، به باور من در خط همین حکومت تبهکار هستند
معنی سر داشتن خیزش و قیام عمومی این نیست که یک فرد بخواهد در عرصه ی سیاسی و یا در راس جریان و حزب و یا ائتلافی، قیام ملت ایران را سازماندهی کند
نه نه نه
اگر چنین باوری دارید، معنی اش این است که از مباره و درک شرایط عاجز هستید
آری
ملت ایران طی این چهل و اندی سال، همه نیروهای موجود در صحنه سیاسی را محک زده است و به این باور رسیده است که نیروهای موجود در پارامتر سیاسی ایران، هیچ وزن و اعتبار و مشروعیتی ندارند
به عبارت دیگر عددی نیستند که بخواهند روی دیوارشان یادگاری بنویسند
اما در کنار این محک زدن نیروهای عملن موجود در پارامتر سیاسی ایران، با رجوع به تاریخ و گوش دادن به خاطرات پدر و مادرهایشان، در مورد نظام پادشاهی، به این نتیجه رسیده اند که خاندان ایرانساز پهلوی بیشترین خدمت را به ملت و کشور ایران کرده اند
در کنار این مطالعه و رسیدن به این باور، نیز به این نتیجه رسیده اند، همه ی افراد و گروه ها و سازمان ها و احزاب رنگارنگ عملن موجود، در به قدرت رساندن این تبهکاران اسلامی، شریک و همدست بوده اند و کماکان قسمتی از این نیروها در کنار همین تبهکاران علیه ایران و ایران قرار دارند
از طرف دیگر، ملت ایران، طی این چهل سال و اندی به این باور رسیده اند که در بین نیروهای مخالف، فقط شاهزاده رضا پهلوی هستند که کارنامه ای درخشان و زلال و پاک و سرشار از ایراندوستی و ارجمندی انسان دارند
شخصیتی که خودش را آلوده ی سیاست های مخرب گروهی و حزبی نکرده است بلکه فقط به ایران و ایرانی و اتحاد همه ی نیروهای موجود در ایران اندیشیده است
به معنی دیگر، این ارزش و نگاه به ایران و ایرانی، به دکترین و مانیفست ایشان تبدیل شده است
یعنی همه ایرانیان، چه چپ و چه راست و چه ملی و حتا ضد ملی و تجزیه طلب، برایشان ابتدا ایرانی هستند و بعد نگاه و نوع تفکرشان به ایران و آینده ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد
از این جهت است که ایشان به عنوان نماد ملی و وجدان بیدار تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانیان، بر کاکل همه ی نگرش ها، در دل و جان و خرد ایرانیان جای گرفته اند
با این توضیحات اگر هر کس بخواهد، شخصیت ایشان را از این جایگاه ملی و فرا سیاسی و فرا حزبی و فرا سازمانی، در حد ِ قد و قامت خودشان پایین بکشند، فقط و فقط به حکومت تبهکار اسلامی و دشمنان ایران و ایرانی خدمت می کنند
و چنین است که ملت ایران در جای جای ایرانزمین، در هر خیزشی و قیام ملی، فقط نام ایشان و نام پدر بزرگ و پدر و مادر ایشان را را فریاد می کنند
معنی این جایگاه در امروز، فقط می تواند به عنوان رهبر نمادین تعریف شود که ملت ایران در این باره، از همه ی این گروه ها و و سازمان و احزاب عملن موجود جلو تر هستند
زیرا با الهام و پشتوانه ی این سرمایه است که خیزش سراسری و قیام ملی را خودشان در صحنه، سازماندهی و رهبری می کنند
بنابراین، نیروهای عملن موجود و بی وزن و بی اعتبار، بهتر است به جای غر زدن، پشت ملت ایران تحت رهبری نمادین ِ شاهزاده رضا پهلوی که فرا سازمانی و فرا سیاسی به ملت و آینده ایران نگاه می کنند، بپیوندند
آری
با الهام از این رهبری نمادین و پشتوانه و سرمایه تاریخی است که ملت ایران، خیزش و قیام ملی شان را سازماندهی و در صحنه رهبری می کنند
چون می دانند که اگر این حکومت تبهکار اسلامی را سرنگون کنند، شخصیتی است که با سرمایه مبارزاتی و تاریخی و فرهنگی و تمدنی اش، بحران و خلاء قدرت را بعد از حکومت تبهکار پر می کنند
یعنی در آن شرایط که دور نیست، ملت ایران به همه ی گروه ها و احزاب و شخصیت ها تحمیل خواهند کرد که اگر به ایران و ایرانی می اندیشند، باید مثل بچه ی آدم و بی اما و اگر، زیر چتر این رهبری نمادین و سرمایه ملی که متعلق به همه ایرانیان وخارج از نگاه جانبدارنه ی سیاسی است، جمع شوند و انتخاب نوع نظام را بعد از تدوین شدن قانون اساسی در مجلس موسسان، که متشکل از همه نمایندگان نحله های سیاسی تشکیل می شود، به رفراندم واگذار کنند
بنابراین با این توضیحات فکر نکنید که خیزش و قیام سراسری رهبری ندارد
خیر
حتمن دارد اما شرایط این رهبری با رهبران جنبش ها در قرن نوزده و قرن بیستم تفاوت کرده است
یعنی رهبری در صحنه توسط تک تک ملت ایران فقط با اتکا به این سرمایه و رهبری نمادین امکان پذیر است و تعریف می شود

احمد پناهنده
21 ماه نوامبر سال 2019


ماهیت مهاجرانی روشن بود و هست، آیا ماهیت شماها که به مهاجرانی می پردازید، روشن است؟

21 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, Nahaufnahme

ماهیت مهاجرانی روشن بود و هست، آیا ماهیت شماها که به مهاجرانی می پردازید، روشن است؟

در روزهای آغازین خیزش و قیام ملی و سراسری ایرانیان با شعور و صبور، مهاجرانی، طینت تبهکارانه اش را بیشتر و بیشتر نشان داد و آشکار کرد که اگر از خامنه ای و همه ی تبهکاران اسلامی، قبح تر و تبهکارتر نباشد اما کمتر از آنها قبح تر و تبهکارتر هم نیست
بارها گفتم و نوشتم که هر کس بخواهد بین این جانوران تبهکار اسلامی در همه ی نحله های فکری چه در طیف به اصطلاح اصلاح طلبان ِ حکومتی و حتا به اصطلاح ملی-مذهبی ها تمایزی قایل بشود، بدانید یا تمامن از جنس همین جانوران تبهکار هستند و یا هنوز زنگارهای تبهکاری را با خود حمل می کنند
صورت مسئله بسیار روشن است
یک طرف ایرانیان هستند که می خواهند ایرانی بمانند و از مرز و بوم و تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی شان دفاع کنند
یک طرف هم بیگانه پرستان اسلام تبهکار در همه ی نحله های سلیقه ای و موضعی همراه با جهان وطنان بیگانه پرست کمونیستی هستند که ایران و ایرانیت را خاری در چشمان می پندارند و با یاری و همدستی یکدیگر می خواهند، از طریق اشغالگری، ایران و ایرانیان را نابود کنند
یعنی همدستی ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ
بنابرین در کمال ادب با این جانوران صحبت کردن، معنی اش جز این نیست که هنوز مایل هستید با همین تبهکاران متحد شوید و این روزهای پریشانی ملت ایران را بیشتر تداوم ببخشید
پانویس:
در این نوشته کوتاه، منظور از جهان وطنان کمونیستی بیشتر توده ای ها و اکثریت های حامی تبهکاران اسلامی هستند
طبیعی است که نحله های دیگر فکری در این طیف، با این تبهکاران در طیف کمونیست ها مرزبندی و فاصله دارند

احمد پناهنده
21 ماه نوامبر سال 2019
تصویر همراه این نوشته، احمد پناهنده است


می گویند، خیزش سراسری ایران، رهبری ندارد

21 نوامبر 2019

می گویند، خیزش سراسری ایران، رهبری ندارد

می گوییم اگر دلتان به همین گفته خوش است، برای تسلی دل داغدیده تان و عقب ماندن از قیام ملی ایرانیان در جای جای وطنمان ایران، همیشه این جمله را تکرار کنید تا جانتان به لبتان برسد
آری
شرایط امروز و درنده خویی اسلامیون تبهکار که با کمک و دست افشانی و پایکوبی همه ی شماها که بر ملت ایران تحمیل شده است و امروز مدعی هستید، این خیزش سراسری و قیام ملی ایرانیان رهبری ندارد، قرار نیست مثل جنبش های قرن نوزده و قرن بیستم، رهبری داشته باشد
دلیلش، حداقل در ایران روشن است
زیرا با وجود وحوشان ایدئولوژیک تبهکار اسلامی با همدستی رفقای ایدئولوزیک کمونیستی، هیچ سازمان و گروه و حزب و انجمنی حتا دو نفره نمی تواند شکل بگیرد، چه رسد که مجموعه این جریانات فرضی، بخواهند یک رهبر واحد داشته باشند و بتوانند خیزشی را سازماندهی و رهبری کنند
بنابراین بهتر است چنین فرضیه ی کلاسیک را از ذهن و دل و جانتان بیرون کنید
اما در کنار این شرایط مرگبار داخلی، تاکید می کنم که همه ی شماها در بوجود آوردن این شرایط با تبهکاران اسلامی همدست و همراه بودید و امروز بعضن فاصله گرفتید، فقط عملکردهای شخصیت ها و احزاب و گروه و سازمانها و خاندان های خدمتگزار به ملت ایران هستند، که می توانند در دل و جان و جای جای جامعه نفوذ کنند و مردم با اتکا بر این پشتوانه و سرمایه، خود به پاخیزند و نام این شخصیت ها و خاندان خدمتگذار به ملت و تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران را فریاد بزنند
به معنی دیگر
مردم ایران امروز با مطالعه تاریخ خود و گوش کردن به صحبت های پدر و مادرهایشان در مورد گذشته و نظام پادشاهی، به این نتیجه رسیده اند که مثل شماها، یعنی همه ی شماها که مدعی هستید این خیزش سراسری، رهبر ندارد، احمق نباشند، بلکه برای پیوند خوردن با رهبری نمادین این خیزش، فقط نام خدمتگذاران پادشاهان پهلوی و وارث این خاندان، شاهزاده رضا پهلوی را فریاد بزنند
حالا شیر فهم شدید که چقدر با ملت ایران فاصله دارید؟
آری
با قاطعیت می توان گفت که در پارامتر و جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران، شخصیتی پاک تر و زلال تر و ایراندوست تر از شخص شاهزاده رضا پهلوی نیست
و خاندانی که بیشترین خدمت را به ایران و ایرانی، بعد از حمله ی عرب با اسلام تبهکارش کرد، فقط خاندان ایرانساز پهلوی است
از این جهت است که ملت ایران در هر خیزشی فقط نام این خاندان ایرانساز و شخص شاهزاده رضا پهلوی را فریاد می کنند
این یعنی رهبری
و اگر هم شماها دل در گرو ایران و ملت ایران دارید، باید بی هیچ اما و اگری، زیر چتر این رهبری نمادین قرار بگیرید و دست درست ملت ایران، حکومت تبهکار اسلامی را سرنگون کنیم
یادتان باشد
اگر هم به این صف پیوستید، بهتر است بروید آخر صف جای بگیرید. وگرنه از ملت ایران پس خوردنی می خورید

احمد پناهنده
20 ماه نوامبر سال 2019


آقای آنتونیو گوترش، ابراز نگران و تاسف خوردن کافی نیست

21 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, lächelnd, Innenbereich

آقای آنتونیو گوترش، ابراز نگران و تاسف خوردن کافی نیست

واقعن در حیرتم که امروز خواندم رئیس سازمان ملل از کشتار مستقیم ملت ایران که در یک خیزش سراسری و مسالمت آمیز به پا خواسته اند، فقط ابراز نگرانی و ابراز تاسف کرده است
زیرا سخنگویش می گوید
«دبیرکل سازمان ملل مشخصا از برخورد نیروهای امنیتی و معترضان ابراز نگرانی کرده است.
آقای گوترش همچنین به خاطر کشته‌شدگان این اعتراضات نیز ابراز تاسف کرده است.»

بر من دانسته نیست که این مقام در چه زمانی باید این ایرانی کشی عریان و بربریت عیان را محکوم کنند؟
دریغ و درد امروز کسانی بر صندلی نهاد های بین المللی تکیه داده اند، که هیچگونه صلاحیت نشستن بر این صندلی ها را ندارند
احمد پناهنده
19 ماه نوامبر سال 2019