ترفندی برای فرار از پاسخگویی

29 دسامبر 2018

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

ترفندی برای فرار از پاسخگویی

نوشته ی افشاگرانه ی » مزدور و وطن فروش، شاخ و دم ندارد» گویی کک در تنبان هواداران بقای حکومت تبهکار اسلامی در همه ی طیف ها انداخته است و اینجا و آنجا دست به ترفندی زدند تا شاید بتوانند، میزان مزدوری و وطن فروشی خودشان را کمی تعدیل کنند
در نمونه ی اخیر، یابویی که کارنامه اش در طیف چپ و پاسداری از حکومت تبهکار اسلامی شهره است و برای رد گم کردن اذهان مردم، یک سایت ضد منافع ملی و ضد چهارچوب ارضی ایران دایر کرده و در آنجا تجزیه طلبان قسم خورده را به خدمت گرفته تا از بام تا شام اندر مزایای قدرالیسیم تو بخوان تجزیه ی کشور و «حق تعیین سرنوشت ملل و ملت های ایران» قلم فرسایی کنند، آمده و اظهار لحیه کرده است که:
کسری ناجی بهترین خبرنگار است و بی بی سی در ایران سخت تحت فشار و ضرب است
و اگر توییتی از کسری ناجی پخش شده است، ربطی به ایشان ندارد، بلکه از ارتش سایبری حکومت اسلامی است که می خواهند این چهره درخشان رسانه ای را خراب کنند چون بهایی است
خب
اگر چنین است
و آقای ناجی ریگی در کفش ندارد، باید مثل بچه آدم بیاید و این خبر را تکذیب کند که بنام او سنجاق شده است
ولی اگر تا امروز این کار را نکرد، دیگر تقصیر دیگران نیست که مواضع ضد ملی شان را افشا نکنند
یادتان باشد، بی بی سی، ازنگاه من، دشمن قسم خورده خاندان پهلوی و امروز شاهزاده رضا پهلوی بوده و هست
دلیایش هم مواضع ضد ایرانی و ضد منافع ملی کارکنان ایرانی شان است که در جهت نابودی کشور ایران و بقای همین حکومت فاسد و تبهکار اسلامی تبلیغ می کنند
در ادبیات پارسی، تکذیب مقوله ای انسانی و اخلاقی است
یعنی اگر مطلب و یا موضع سیاسی ای را که روحم از آن بی خبر است و در رسانه های مجازی و یا حقیقی بنام من سنجاق کردند و من هم فهمیدم، باید در اولین فرصت چنین مطلب و یا موضع سیاسی را تکذیب کنم
اگر نکنم یعنی دارم از دو سر می خورم
به عبارت دیگر، هم می خواهم از این سو استفاده کنم و هم از آن سو بهره مند بشوم
این ترفندها که امروز باب شده است، در حقیقت استفاده دو سویه دارد و می خواهند با چنین ترفندی، ملت ایران را از حساس بودن نسبت به مواضع مزدوران و وطن فروشان، دور کنند تا به اهداف نگین خودشان برسند
نوشته ی افشاگرانه ی من، هرچند کسری ناجی را مورد خطاب قرار داده است اما در عمق خودش، همه ی کسانی را نشانه رفته است که دست به چنین ترفندی می زنند
همین
احمد پناهنده
29 ماه دسامبر 2018


مزدور و وطن فروش، شاخ و دم ندارد

29 دسامبر 2018

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Bart, Brille, Hut und Nahaufnahme

مزدور و وطن فروش، شاخ و دم ندارد

آخوند جنایتکاری بنام محمود هاشمی نجفی مُرد، بی بی سی و مزدوران ِ درونش، ماتم گرفتند
پرسش این است که وظیفه یک خبرنگار یا گوینده ی یک رسانه چیست؟
اگر وظیفه اش، خبر رسانی است، آن هم خبر بدون سانسور و دستکاری نشده و یا جانبدارنه
کاری بسیار مقبول و نیکو و پسندیده است
اما اگر، خبرنگار یا گوینده ی رسانه ای، در نقش مفتش و یا پادو و پاانداز ِ حکومت تبهکار اسلامی، ظاهر شود، کارش بی هیچ گفتگو، مزدوری و وطن فروشی است
بی بی سی و کارکنان پارسی زبانش تا امروز نشان دادند، هم وطن فروش هستند و هم مزدور
می گویید نه؟
می گویم فقط به این پرسش مزدور و وطن فروشی یکی از پااندازان بی بی سی توجه کنید تا عمق وطن فروشی و مزدوری و پا اندازی ایشان برای حکومت تبهکار اسلامی برای شما روشن شود
کسری ناجی یکی از این مزدوران، در غم از دست رفتن آخوند جنایتکار و خیانتکاری بنام هاشمی نجفی که بعدن شاهرودی شده است ، از شاهزاده رضا پهلوی در نقش مفتش، می پرسد:
«رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران باید توضیح دهد که آیا در حکومت آینده مورد نظر او دگراندیشان از حق درمان محروم خواهند شد؟»

به عنوان یک شهروند ایرانی که چهل سال از جان ِ جوانم را در راه مباره با اشغالگران اسلام سیاسی تبهکار، هزینه کردم، پاسخ می دهم که:
آری
همه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی و حتا جنایتکاران و خیانتکارانی چون همین آخوندهای ضد ایرانی و مزدورانی چون خودت، از حقوق درمان و معالجه شدن برخوردار هستید، اما بعد از معالجه و درمان اگر پرونده ی مزدوری و خیانت و جنایت داشته باشید، بدست عدالت سپرده می شوید
یادت باشد که شاهزاده رضا پهلوی بعنوان نماد و چشم و وجدان ِ بیدار ِ چهارچوب ارضی و آبی و هوایی، برایشان فرقی نمی کند، که تو مزدور هستی یا جنایتکار و یا نه یک ایراندوست
بلکه برایشان مهم تر این است که از حقوق ِ همه ی ایرانیان در جای جای جهان دفاع کند
حتا از جان و حقوق مجاهدین ضد ایرانی و ضد انسانی و تجزیه طلبان بیگانه پرست
اما این دفاع انسانی سبب نمی شود که اگر کسی، پرونده ی مزدوری و جنایتکارانه و خیانتکارانه دارد، بدست عدالت سپرده نشود
همین
احمد پناهنده
28 ماه دسامبر 2018


ابلاسَن شتر یعنی ابوالحسن شتر

25 دسامبر 2018

 

 

Bild könnte enthalten: 1 Person, Text

ابلاسَن شتر یعنی ابوالحسن شتر

در گویش گیلکی به ابوالحسن می گویند، ابلاسَن
شتر هم همان شتر صحرای خشک عربستان است که سمبل راهزنان اسلامی در کنار شمشیر برهنه بوده است
ابلاسَن یا ابوالحسن ما از بچکی و حتا خانوادگی و جد اندر جد از عاشقان سینه چاک اسلام سیاسی تبهکار بودند و هستند و خودش هم تا همین امروز از مروجان و دلباختگان اسلام سیاسی تبهکار و معتاد بی چون و چرای خمینی جنایتکار و ضد ایران بوده و هست
به قدری ایشان از عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اسلام سیاسی خونریز و تبهکار است که حتا بعد از سالها دوری از کشور ایران و لنگر انداختن در مهد دمکراسی، یعنی کشور فرانسه، نشریه اش را بنام انقلاب اسلامی اینجا و انجا انتشار می دهد و یا نه از آن حرف و حدیث های اسلامی بیرون می کشد و گوش مردمان را آزار می دهد
آری
ایشان حتا، تز پایان نامه اش را در مهد دموکراسی، بنام اقتصاد توحیدی نوشته است که نه سر دارد و نه ته
اما وقتی خودش کتابش را می خواند گویی در صحرای خشک ِ پدران تاریخی خود در عربستان است و افسار شتری را در دست دارد و شمشیری به کمر بسته است و می خواهد با روزنامه انقلاب اسلامی در عربستان، انقلاب دیگری اینبار از نوع انقلاب شیعه ی اثناعشری راه بیاندازد و با شمشیر و اقتصادی توحیدی اش، هر انکش که سر راهش سنگ می اندازد، سر از بدنش جدا کند
باور بفرمایید اینها که می نویسم عین حقیقت است
کافی است به سخنان پرت و پلایش اینجا و آنجا گوش بدهید تا متوجه بشوید که ابلاسن ِ ما، از همان تبار محمد و علی و حسین است که کشور ایران را به توبره کشیدند
ابلاسن خان وقتی که پدر ایدئولوژیکش، خمینی، او را با یک پس گردنی، با لباس زنانه از ایران اخراج کرد، آمد در فرانسه، دختر باکره اش را به عقد یک تبهکار دیگری بنام مسعود رجوی در آورد تا همبستگی و عقد اخوت اسلامی را اینبار با طایفه ی ضد ایرانی و جنایتکار و خیانتکار ِ مجاهدین اعلام کند
اما دیری نپایید که مجاهدین تبهکار و ضد ایرانی، با یک لگد، هم او و هم دخترش را از حلقه خویشاوندی خودشان، به بیرون پرتاب کردند
حالا ابلاسن خان در گوشه ای از پاریس و فرانسه، خودش را هنوز رئیس جمهور منتخب اسلام خمینی می داند و هربار به مناسبتی، حرف هایی می زند که بی هیچ گفتگویی، فقط پرت و پلا است و به عبارتی نه سر دارد و نه ته
آخرین پرت و پلاگویی ابلاسن شتر ، بعد از خروج نیروهای آمریکا از سوریه است
او در این باره اظهار لحیه کرده است که:

«بیچاره آنهایی که با این آقای ترامپ دخیل بسته اند »

یعنی با این عبارت، خوشحالی خودش را کتمان نکرد و برای اینکه در این باره فرافکنی کند، عبارت بالا را خطاب به دیگرانی که از سیاست پریزیدنت ترامپ حمایت می کنند، با شعف بلغور کرد
اما راستی این است که نیروهای ایرانی و خواهان یک ایران سربلند و آزاد، همیشه بر این موضع، تاکید دارند که هر سیاستی بتواند حکومت تبهکار اسلامی را تضعیف کند، آن سیاست با منافع ِ ملی ِ ملت ایران همسو می شود و ایراندوستان از چنین مواضعی پشتیبانی و حمایت می کنند
طبیعی بود و هست که با آمدن پریزیدنت ترامپ به کاخ سپید، مواضع سیاسی شان در مورد روابط خارجه و بخصوص با حکومت تبهکار اسلامی، به نفع ملت ایران و مبارزات مردم بوده و هست
حتا خروج آمریکا از سوریه بیشتر به نفع ایران و ایرانی است
چرا؟
برای اینکه این نیروها، در یک زمین سوخته ای بنام سوریه نمانند و کاری هم از پیش نبرند، آنها را در اربیل کردستان عراق، یعنی مرز ایران مسقر کرده اند
از طرفی دیگر همزمان یک ناو هواپیمابر وارد خلیچ فارس پارس شده است و در همین فاصله، آخرین مهره مردد در کابینه پریزیدنت ترامپ، یعنی وزیر دفاع، مجبور به استعفا شد
این موارد را که کنار هم بگذاریم باضافه موارد پشت پرده ی گفتگوی اسرائیل و امریکا با روسیه و ترکیه، نمی تواند خبر خوشی برای ابلاسن شتر باشد بلکه می تواند گلوگاه تنفسی حکومت اسلام سیاسی را محکمتر پا بگذارد و بزودی همه ی اسلامیون سیاسی تبهکار حتا ابلاسن شتر را خفه کند
می گویید نه؟
می گوییم آینده نزدیک، این موضع روشن را روشن تر خواهد کرد
توصیه من به ابلاسن شتر این است تا دیر نشده، شتری تهیه کند و شمشیری به کمر ببندد و با کتاب اقتصاد توحیدی، انقلاب دیگری در صحرای خشک عربستان برپا کند و همبستگی خودش را درجنایت پدران ایدئولوژیک خودش اعلام کند

احمد پناهنده

24 ماه دسامبر 2018 برابر به سوم دی ماه 1397


پاسخ به مسعود بهنود وطن فروش

25 دسامبر 2018

 

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Personen, die stehen, Anzug, Hochzeit und Brille

پاسخ به مسعود بهنود وطن فروش

اخیرن مسعود بهنود بعد از شنیدن سخنان ارجمند و ایراندودستانه شاهزاده رضا پهلوی، اظهار لحیه کرد و از شاهزاده پرسید
آیا در نظام و یا حکومت مورد نظر شما، می توانم لبو فروشی کنم؟
به عنوان یک شهروند ایرانی پاسخ می دهم که لبو فروشی آری
زیرا آفریده شدی و جان می دهی برای لبو فروشی
آما ایران آینده بعد از حکومت تبهکار اسلامی، لبو فروش مزدور و وطن فروش احتیاج ندارد

احمد پناهنده
30 آذر ماه 1397 برابر با 21 دسامبر 2018

تصویر: از دوران طلبگی مسعود بهنود


من هم با درخواست های شاهزاده رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن موافق هستم

20 دسامبر 2018

Bild könnte enthalten: 1 Person, Nahaufnahme

من هم با درخواست های شاهزاده رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن موافق هستم

این روزها بعد از سخنان شاهزاده رضا پهلوی در انستیتوواشنگتن و پاسخ به پرسش مخاطبین و خبرنگار ها، گویی آب در لانه ی مورچگان جاری شده و یا آتش در دل و جان همه جانیان و مزدوران و خیانتکاران و قاتلین ایرانی انداخته است، که سراسیمه و بیشتر پابرهنه به میدان آمدند و هر یک وا فغانا سر دادند که چرا می گویید، باید اموال دزدیده شده ی توسط ِ آخوندهای جانی و ضد ایرانی مورد حمایت ما به نفع ملت ایران مصادره شود؟
یا چرا می گویید که رسانه های پارسی زبان باید رویه ی خودشان را در جهت مبارزه و خواست ملت ایران تغییر دهند، همسو کنند و دیگر برای بیگانگان مزدوری نکنند؟
در این راستا بیش از هرکسی، ابله مردی از طایفه ی جهل و دشمن ایرانی و ایران، بنام مهاجرانی سرگردان، گریبان پاره کرد و فغان سر داد که:
» یک ساعت و 16 دقیقه وقتش را بابت شنیدن سخنان شاهزاده رضا پهلوی تلف کرد»
خب
معنی این سخن جاهلانه و ابلهانه ی مهاجرانی سرگردان و عاشق خامنه ای و خمینی تبهکار و ضد ایرانی، این است که چرا شاهزاده از سکولاریسم صحبت کرد؟
چرا شاهزاده رضا پهلوی می گوید، حکومت تبهکار اسلامی اصلاح پذیر نیست؟
چرا شاهزاده می گوید، آینده ایران و قوانین حاکم بر روابط ملت ایران و قانون اساسی، باید بر شالوده ی حقوق بشر بنا می شود؟
چرا شاهزاده رضا پهلوی می گوید، باید اموال دزدیده شده از ثروت ملی ِ ملت ایران، توسط آخوندهای جنایتکار و تبهکار، به نفع ملت ایران در کشورهای آزاد جهان مصادره شود و بدست مردم ایران یا در جهت سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی خرج شود؟
چرا شاهزاده می گوید، رسانه های پارسی زبان باید رویه شان را در حمایت از حکومت تبهکار اسلامی تغییر دهند و مبارزه ملت ایران را پوشش دهند و در کنار ملت ایران قرار بگیرند؟
و راستی چرا این خواسته های ارجمند شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از ملت ایران، برای مهاجرانی ابله و سرگردان، خسته کننده بود؟
دلیلش بسیار واضح و روشن است
آنها یعنی مثل مهاجرانی سرگردان و ابله، چون خودشان را ایرانی نمی دانند بنابراین نیازی نمی بینند که تا از منافع ملی ایرانیان دفاع کنند
پس این خطر را احساس کردند که مبادا سخنان شاهزاده رضا پهلوی در گوش جهان آزاد فرو رود و با نفوذ کلامش به نمایندگی از ملت ایران، وجدان های خفته ی جهانیان را بیدار و هوشیار کند و اموال دزدیده شده از ثروت ملی ایرانیان توسط این جرثومه های فساد و ضد ایرانی به نفع ملت ایران ضبط و مصادره شود
و چنین بود که مهاجرانی ابله، به قول و نوشته خودش، یک ساعت و 16 دقیقه، فقط سخن از ایراندوستی و ملت دوستی و دفاع از منافع زحمت کشان و منافع ملت ایران، از زبان شاهزاده رضا پهلوی شنید که برایش کشنده بود و جاذبه نداشت
و کشنده تر زمانی بود که شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از ملت ایران، از جهان آزاد خواست که اموال دزدیده شده ملت ایران را که در حساب های فرزندان آخوندهای تبهکار و خیانتکارانی چون مهاجرانی پس انداز شده است، به نفع ملت ایران و مبارزات مردم مصادره و ضبط کنند
خب این درخواست یک درخواست انسانی و ایرانی و معقول است
زیرا آخوندزادگان و فرزندان باند تبهکار اسلامی هر یک در حسابشان چند ده میلیون دلار یا یورو و پوند، پول دارند
پرسش این است که این پولها از کجا آمده و در حسابشان ریخته شده است؟
آیا کار کردند؟
اگر آری
باید گفت نمی شود هم درس خواند و هم این اندازه در مدت بسیار کم، پول جمع کرد
پس می توان نتیجه گرفت که این پولها، پولهایی هستند که از ثروت و جیب و سفره ایرانیان، دزدیده شده و در حساب فزرندان آخوندها و جنایتکاران و خیانتکارانی چون مهاجرانی پس انداز شده است
دلیل؟
من خود پانزده سال دانشجو بودم و با همه تلاش شبانه روزی ام نمی توانستم بیش از 2000 مارک در ماه کسب در آمد کنم
در حالی که این آخوندزادگان مفتخور و انگل، بدو.ن هیچ کار و زحمتی، هر یک بیش از ده ها میلیون دلار و یا یورو و پوند در حسابشان ذخیره کردند
البته مهاجرانی ابله در این طیف خیانتکاران به ایران و ایرانی، تنها نبود که پابرهنه و سراسیمه به میدان آمد، بلکه از وزیر اطلاعات حکومت تبهکار اسلامی گرفته تا یک دوجین نمایندگان بی سواد و دروغزن و فرومایه، آتش توپخانه ی ضد ایرانی شان را به طرف شاهزاده گرفتند و هر چه در دل چرکین خود داشتند و هر انگی که خود سزاوارشان بودند، نثار خاندان ایرانساز پهلوی و بویژه شاهزاده رضا پهلوی کردند
اما در این میان، رسوایی و سراسیمگی بی بی سی از همه تماشایی تر بود
و اگر تا دیروز اندکی شبهه وجود داشت که مثلن این رسانه ضد ایرانی با مزدوران بی اصل و نصبشان، می تواند گاهی بی طرفانه در عرف مطبوعات و رسانه ظاهر شود، اما با شنیدن سخنان ارجمند و متین شاهزاده رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن به یک باره ذات ضد ایرانی اش را عریان کرد و زوزه کشید که چرا می خواهید نان ما شیفتگان حکومت تبهکار اسلامی که عمله ی آنها در بی بی سی هستیم، آجر کنید؟
با خود می گویم که:
مگر شاهزاده رضا پهلوی در سخنان خودشان چه گفتند که این مزدوران به هم ریختند و سخن از آزادی بیان می کنند؟
تا جایی که من شنیدم، سخن شاهزاده این بود که رسانه ی های خارج از کشور بهتر است خودشان را با مبارزات مردم هماهنگ کنند و اعتراضات مردم را پوشش بدهند و بلندگوی به اصطلاح اصلاح طلبان در رسانه ها نباشند البته نقل به معنی
اما این سخنان ارجمند و متین، به مذاقشان خوش ننشست بلکه خوابشان را آشفته کرد و فهمیدند ملت ایران آنها را در ردیف مزدوران و عمله ی بیگانگان تعریف و ارزیابی می کنند
البته بی بی سی هم در عرصه رسانه، تنها نبود بلکه مشتی بی سر و پا از قیبله چپ که هیچ دلبستگی به منافع ملت ایران و ایران ندارند، فغان از آزادی بیان سر دادند که چرا شاهزاده می گوید، این رسانه های خارج از کشور نباید بوق و شیپور جناحی از حکومت تبهکار اسلامی باشد؟
معنی شان از آزادی بیان این است که اجازه بدهند از فاشیسم اسلام تبهکار در رسانه های خارجی که با پول مالیات شهروندانشان اداره می شود، دفاع کنند و برای ترور آزادیخواهان در این رسانه ها به جشن بنشینند
می بینید؟
وقتی که چوب ایراندوستی و عشق به ملت ایران بلند می شود، مزدوران و جنایتکاران و خیانتکاران و بیگانه پرستان، زوزه کشان فرار می کنند و ماهیت پلید ضد ایرانی شان را نشان می دهند
در پایان باید با صدای رسا در گوش ها آواز خواند که در شرایط امروز، هر کس با هر ایده ای بخواهد با هر نیتی شخصیت شاهزاده رضا پهلوی را تخریب کند از نگاه من ایرانی نیست و منافع ملی ایران برایش بی اهمیت است
چون مثل آخوندها و همه تبهکاران اسلام سیاسی، ایران برایشان در الویت نیست
همین

احمد پناهنده
28 آذر ماه 1397 برابر با 19 دسامبر 2018


هماوایی ِ آشکار ِ بی بی سی با قاتلین ایرانیان و برباد دهندگان ایران

18 دسامبر 2018

 

Bild könnte enthalten: 1 Person

هماوایی ِ آشکار ِ بی بی سی با قاتلین ایرانیان و برباد دهندگان ایران

«وزیر اطلاعات ایران درباره اتحاد اپوزیسیون خارج کشور هشدار داد»

این تیتر، خبر صفحه ی اول بی بی سی است که در قامت سخنگو و اشاعه دهنده ی ترور و سرکوب تبهکاران اسلامی در ایران بر کاهکل صفحه، سنجاق شده است
این خبرگزاری به جای اینکه، نا رضایتی ملت ایران را در ایران پوشش دهد که تبهکاران اسلامی با همدستی برون مرزی این ناکسان انسان نما هر روزه در ایران خون می ریزند و فقر را در جای جای ایران ِ ثروتمند تحمیل می کنند، بلندگوی تبهکاران اسلامی در خارج از ایران شده است
و شگفتا که این رسانه ضد ایرانی، وقتی که درخواست حق طلبانه ی شاهزاده رضا پهلوی را مبنی بر مصادره اموال کسانی که ثروت عمومی مردم ایران را غارت و در امریکا و کشورهای اروپایی سرمایه گذاری کردند و همچنین به نمایندگی از ملت ایران از جهان آزاد خواست که مزدوران ایرانی را که در این رسانه های بو دار و جانب دار آخوندهای تبهکار بر علیه ایران و ایرانی، مزودوری می کنند، اخراج کنند، داد و فغان بی بی سی این پادوی تبهکاران اسلامی بلند شد که وا مصیبتا
چرا می خواهید نان ما را آجر کنید
ما فقط در خدمت تبهکاران هستیم و این هم عیب نیست و سالها است که به این تبهکاری و دروغ پردازی ادامه می دهیم
امروز هم بطور آشکار، بوق و شیپور وزیر اطلاعات آخوندهای تبهکار شده است و می نویسد
«وزیر اطلاعات ایران درباره اتحاد اپوزیسیون خارج کشور هشدار داد»
خبر را که می خوانید، می بینید فقط تهدید است که البته پشت تهدید، ترور هم در راه است
پس هوشیار باشیم و به اطلاع جهانیان برسانیم که شاخک های امنیتی شان هوشیار و بیدار باشند که مبادا ترور و خونریزی به کشورشان راه باز کند و جان ایرانیان را که در راه آزادی وطنشان فعالیت می کنند، بگیرد
همین روزها مطلبی در این باره و خواسته های ارجمند و به حق شاهزاده رضا پهلوی از جهان آزاد و مصادره اموال کسانی که ثروت ملت ایران را دزدیدند و همچنین اخراج مزدوران از رسانه ها، خواهم نوشت

احمد پناهنده
27 آذر ماه برابر با 18 دسامبر 2018