حکومت تبهکار اسلام سیاسی در ایران غیر قانونی است

28 اکتبر 2018

Bild könnte enthalten: 1 Person, Anzug

حکومت تبهکار اسلام سیاسی در ایران غیر قانونی است

وقت آن رسیده است که کشورهای جهان آزاد و حامی حقوق بشر و در راسشان آمریکا، یک صدا حکومت تبهکار اسلام سیاسی را در ایران غیر قانونی اعلام کنند و روابط دیپلماتیک خودشان را با آنها قطع کنند
چرا که این حکومت تبهکار، به هیچ پرنسیب انسانی و اخلاقی و قوانین بین المللی پای بند نیست که هیچ حتا با گروگان گرفتن ملت ارجمد ایران با ثروت و تاریخ و فرهنگ و پنانسیل آنها، در جهت صدرو ترور و تروریست در جای جای جهان، امنیت را نه نتها از ملت ایران بلکه از مردمان گوشه گوشه ی این گیتی، زائل می کند و از بین می برد
و چنین است که وزیر دفاع آمریکا، آقای جیمز متیس که این روزها در خاور میانه بسر می برد، حکومت تبهکار اسلامی در ایران را غیر قانونی خطاب کرده است
با هم سخن وزیر دفاع را در این باره بعد از موشک پرانی جهاد اسلامی در غزه به خاک اسرائیل، به نقل از خبرگزاری فرانسه می خوانیم

» از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا که در خاورمیانه بسر می برد، امروز با غیرقانونی خواندن حکومت ایران اعلام کرد که تهران از بی ثباتی در منطقه حمایت کرده و نیروهای شبه‌ نظامی را در خاورمیانه پرورش داده است.»
بنابراین شایسته ترین و انسانی ترین راه این است که ابتدا کشورهای آزاد جهان و در راسش آمریکا، این رژیم تبهکار اسلام سیاسی را در سازمان امنیت سازمان ملل غیر قانونی اعلام کنند و سپس روابط دیپلماتیک خودشان را با این رژیم تبهکار قطع کنند
نیک پیداست که ملت ایران جانشین شایسته ی ایرانی که نگاه و سیاستش با جهان آزاد هماهنگ است، با شعار
رضا رضا پهلوی
در خیابانها فریاد می کنند و به گوش جهانیان رسانده اند
وقت آن رسیده است که با غیر قانونی خواندن حکومت تبهکار اسلامی در ایران، نیروهای مردد تا این لحظه، بر محور شاهزاده رضا پهلوی یک اتحاد فراگیر را بوجود بیاورند تا در صورت خلا قدرت در ایران، بتوانند با هزینه ی کمتر، ایران و و ملت ایران را به جایگاه شایسته اش در کاهکل جهان آزاد و پیشرفته بنشانند و سنجاق کنند
چنین باد

احمد پناهنده
27 ماه اکتبر 2018


زاد روز ِ محمد رضا شاه، پادشاه ایراندوست و ایرانساز، شاد باد پادشاهی که در ادامه ی کارهای بررگ پدرش، ایران ِ عقب مانده را مدرن کرد. به ملت ایران و بویژه زنان در همه عرصه ها، هویت و شخصیت داد پادشاهی که بیشترین خدمت را به ملت ایران در همه ی عرصه ها کرد اما ملت و بویژه روشنفکران ِ تاریک اندیش، قدرش ندانستند، زحماتش را سپاس و پاس نداشتند و با خودزنی تاریخی، خویشتن خویش را اسیر اسلامیون حیوان صفت کردند تا با ویرانی ایرانشان، هر روزه از آنها قربانی بگیرد. پادشاهی که یک ایران ِ بزرگ، پیشرفته و با فرهنگ ِ ناب و شایسته ی ملت ایران، آرمانش بود و در این راه سترگ و بزرگ با همه توانش در راه ِ ایران ِ جانش، جان بداد نام و یاد وُ یادگارش همیشه یاد وُ شاد باد

25 اکتبر 2018

Bild könnte enthalten: 3 Personen, einschließlich Mah Irani

زاد روز ِ محمد رضا شاه، پادشاه ایراندوست و ایرانساز، شاد باد

پادشاهی که در ادامه ی کارهای بررگ پدرش، ایران ِ عقب مانده را مدرن کرد.
به ملت ایران و بویژه زنان در همه عرصه ها، هویت و شخصیت داد
پادشاهی که بیشترین خدمت را به ملت ایران در همه ی عرصه ها کرد اما ملت و بویژه روشنفکران ِ تاریک اندیش، قدرش ندانستند، زحماتش را سپاس و پاس نداشتند و با خودزنی تاریخی، خویشتن خویش را اسیر اسلامیون حیوان صفت کردند تا با ویرانی ایرانشان، هر روزه از آنها قربانی بگیرد.
پادشاهی که یک ایران ِ بزرگ، پیشرفته و با فرهنگ ِ ناب و شایسته ی ملت ایران، آرمانش بود و در این راه سترگ و بزرگ با همه توانش در راه ِ ایران ِ جانش، جان بداد

نام و یاد وُ یادگارش همیشه یاد وُ شاد باد

احمد پناهنده


سنجانی سر از گور بیرون آورد

25 اکتبر 2018

Bild könnte enthalten: 1 Person

سنجانی سر از گور بیرون آورد

تعجب نکنید
آنانیکه می گویند، حلول واقعیت ندارد، اشتباه می کنند
چون در جبهه ی ضد ملی همه چیز ممکن است
آری ممکن است
می گویید نه
می گویم به توئیت حسین موسویان بنگرید که همین دیروز پای در کفش سنجابی کرده است و می گوید هر کسی که در کنار امضای شاهزاده رضا پهلوی، امضا بگذارد، سلطنت طلب است
عجب
دیروز سنجابی ضد منافع ایران و ایرانی، دوست و هم جبهه ای خودش، شاپور بختیار را به پای خمینی ضد ایرانی قربانی کرد و پابرهنه به سوی درخت سیب در نوفل لوشاتو در حومه ی پاریس شتافت و بوسه ی مریدانه بر دست و پای ارتجاعمرد تاریخ بشریت، خمینی ضد ایرانی زد تا پاداش ضد ایرانی بودن خودش را که همانا رئیس آفتابه شدن در مسند وزارت خارجه بود، از خمینی بگیرد
او مُرد و بدرک واصل شد و کارنامه ای بسی تاریک و ضد ایرانی از خود برای جبهه ی ضد ملی باقی گذاشت
در دیروز نزدیک تر، ابله مردی که در جایگاه سنجابی در جبهه ی ضد ملی نشسته بود، اظهار لحیه کرد که تاریخ ایران و ایران مدیون شیعه ی تبهکار است
آری نا ادیب برومند را می گویم
او هم در پیوند با اسلامیون سیاسی تبهکار به درک واصل شد
امروز، اما عابر پیاده ای دیگر بنام حسین موسویان در راس این جبهه ی ضد ملی، اظهار لحیه کرده است که:

«آقاى رضا پهلوى يقينا نماد و وارث سلطنت هستند و كسانيكه براى مديريت دوران گذار در كنار امضاى ايشان امضا ميگذارند سلطنت طلب هستند وراه گذار به سلطنت را مى پيمايندو در سلطنت ذوب خواهند شد اگر مدعى جمهورى خواهى وحاكميت ملى هستند دروغ مى گوينديا در اشتباهند.»
یعنی پیوند دوباره و چند باره ما با اسلامیون سیاسی تبهکار پایدار باد
گور پدر ایران و ایرانی که در خیابانها شعار می دهند
رضا شاه روحت شاد
یا
رضا رضا پهلوی
مهم این است که اسلام سیاسی تبهکار برای ما تکه استخوانی پرت کند
حال با این توضیح کوتاه، حق داریم بگوییم که این جبهه ضد ملی، دشمنی هیستریک با خاندان پهلوی دارند؟
قضاوت را در این باره به عهده ی وجدان های بیدار و ایرانی واگذار می کنم

احمد پناهنده

24 ماه اکتبر 2018


مشتی عابرین سرگردان، تحت نام شورای مدیریت گذار

20 اکتبر 2018

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Brille, Bart und Nahaufnahme

مشتی عابرین سرگردان، تحت نام شورای مدیریت گذار

عجب
می گویند سرگردان ها همیشه طلبکارند بی آنکه قدمی در جهت منافع ملی ملت ایران و احترام به تاریخ و فرهنگ شاهنشاهی کشور ایران بردارند و درمی یا رقمی از جان و جهانشان مایه بگذارند
این عابرین سرگردان تا امروز و تاکید می کنم تا امروز، دستشان و همه ی تار و پود و وجدان نداشته شان، فقط و فقط در راستای حفظ همین حکومت تبهکار اسلامی بوده است و هنوز هم هست
زیرا خودشان با زبان لالشان زوزه می کشند که ما خواهان سرنگونی نیستیم به معنی دیگر می خواهیم همین حکومت تبهکار را رنگ و روغن بزنیم و با جمع شدن عابرین سرگردانی مثل شیخ حسن شریعتمداری و عابرین سرگردانی دیگر در همین ردیف که نه به دار هستند و نه به بار، تحت نام رفراندم در دیروز ِ نزذیک و امروز تحت نام شورای مدیریت گذار، خیزش و اعتصبابات سراسری را به فرموده ی اتاق فکر حکومت تبهکار اسلامی، مانع شویم
همین
وگرنه نیازی نبود که این عابرین سرگردان خودشان را مدیر خودخوانده جا بزنند که ملت ایران پهن بارشان نمی کنند چه رسد آن ها را در دریف ایرانی ارزیابی کنند
و عجیب تر اینکه این عابرین تا امروز کارشان فقط تفرقه در صفوف ملت ایران بوده است و هست
یک روز با نام اتحاد جمهوریخواهان ِ عاشق سینه چاک و دلباخته شیخ محمد خاتمی جنایتکار، اعلام موجودیت کردند و بعد مثل سگان هار و وحشی در جنگل های آفریفا یکدیگر را تکه و پاره کردند که از آن اتحاد، امروز، علی مانده و حوضش با مشتی توده ای و اکثریتی ضد ایرانی
بعد برای تسلی دل داغدیده شان هربار سه نفر با هم کنار هم نشستند و چند روز بعد یکدیگر را گاز گرفتند تا اینکه بهتر دیدند فعلن خاموش باشند تا دستوری از اتاق فکر حکومت تبهکار اسلامی به آنها ابلاغ شود
آری درست خواندید، دستور از اتاق فکر حکومت تبهکار اسلامی
و چنین بود وقتی که خیزش سراسری ملت ایران، در دی ماه سال نود و شش با شعار رضاشاه روحت شاد یا رضا رضا پهلوی و یا ایران که شاه ندارد حساب و کتاب ندارد، در فضا و آسمان ایرانزمین طنین انداز شد، این جماعت سرگردان و بعضن چاقوکش و لمپن، به فرموده اتاق فکر وزارت اطلاعات حکومت تبهکار اسلامی، رفراندم را عرعر کردند که ملت ایران پشیزی برایشان ارزش قایل نشد و امروز هم با دریدگی اندازه ناگرفتنی، مدعی شورای مدیریت گذار شدند
و این در حالی است که ملت ایران در اکثریتشان نام خانواده پهلوی و در راسش رضاشاه بزرگ و شاهزاده رضا پهلوی را فریاد می زنند
آیا بهتر نیست که این عابرین سرگردان که کارنامه سیاه همکاری و همدستی با حکومت تبهکار اسلامی را تا امروز دارند، برای پاسخ به وجدان نداشته شان، زانوی ادب در پیشگاه ملت ایران به زمین بسایند و مثل بچه آدم بروند در ته صفی قرار بگیرند که امروز بر محور شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شده است؟
به باور من کسانی دست به چنین پلیدی می زنند که مغز خر خورده باشند
و این ناکسان طوری وانمود می کنند که گویی ملت ایران از کارنامه و سابقه همکاری شان با حکومت تبهکار اسلامی و ضدیت اندازه ناگرفتنی شان با خاندان پهلوی آشنا نیست
یعنی بی پروا و بی هیچ وجدان ایرانی و وطنی، ترجیح می دهند که عمله ی همین حکومت تبهکار اسلامی باشند و بمانند بی آنکه بخواهند در صف ملت به رهبری شاهزاده رضا پهلوی قرار بگیرند
بنابراین به عنوان یک ایرانی که سابقه مبارزاتی کم و بیش بیشتر از همه ی آنها دارم، از این عابرین سرگردان می خواهم تا دیر نشده است به صفوف ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بپیوندند و فردا خیلی دیر است
زیرا یک شورای مدیریت گذار تحت مسئولیت آقای شهریار آهی موجود است
پس بیهوده در صفوف ملت ایران تفرقه ایجاد نکنید

احمد پناهنده
20 اکتبر 2018


کمونیسم در ایران، آن روی سکه ی اسلام تبهکار است

19 اکتبر 2018

 

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

کمونیسم در ایران، آن روی سکه ی اسلام تبهکار است

شک نکنید، به این نگاه سالها است که رسیده ام. به اندازه کافی در در هر دو مرام تبهکار مطالعه دارم
در حد ممکن و مقدور، شناختی درونی از روابط و کارکرد تشکیلاتی شان دارم
فردی نیستم بی مالیات حرف بزنم و از شننیده ها بگویم
خیر
هم تشکیلاتی کار کردم و هم شناخت عمیق از تفکر و نگاهشان به ایران و جهان دارم
به این باور رسیده ام که حق با محمد رضاشاه ایرانساز بوده است که با زبانی رسا و شیوا در گوش های ایرانی، این زمزمه را فریاد می شد که اتحاد نا مقدس سرخ و سیاه، می روند در ویرانی ایران از هم سبقت بگیرند
زمان، این نگاه محمد رضا شاه ایراندوست را ثابت کرد
و الان مدت چهل سال است که این دو مرام ضد ایرانی و حتا می شود گفت ضد بشری، دست در دست هم با کمک بیگانه گانی چون انگلیس آخوند پرور و روسیه متجاوز و چین خونخوار و یک مشت بی سر و پاهای کمونیست در جهان، ایران را ویران کردند و به فروپاشی رسانیده اند
هر دو مرام یک ایدئولوژی دروغ است که با دروغ در قشر و طبقات فرو دست و ناآگاه ِ ملت های جهان و بویژه در ایران نفوذ می کنند تا با سواری گرفتن از آنها، رئیس آفتابه شوند
بعد که رئیس آفتابه می شوند، آنچنان دماری از همین طبقات فرودست و ناآگاه بیرون می کشند که مرگ را چون از همه خواستنی تر، آرزو می کنند
نمونه ی حکومت کمونیستی در روسیه ی متجاوز در زمان لنین و استالین و خروشچف و برژنف و و و جلوی چشم ما است
میراث رییس آفتابه شدنشان، پرورش تبهکاری در جهان است و فقر و نیستی و کشتار و شکنجه و سرکوب در داخل روسیه و جماهیر به زور پیوسته به آن را همراه داشته است
چین را نگاه کنید
فقط در یک قلم در انقلاب فرهنگی، مائو جنایتکار و حزب کمونیستش، میلیون ها انسان بی گناه را گردن زدند
امروز هم که راه سرمایه داری نیم بند را به استقبال شتافتند، اما تمامی چین را آغلی درست کردند که هر روز با صدای صوتی، بیش از یک میلیارد انسان را از آغل بیرون می آورند و در جای جای چین از آنها بیگاری می کشند، بی آنکه از حداقل آزادی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حتا انسانی برخوردار باشند
مثل گوسپند، بی چون چرا، چون امت اسلامی بردگی می کنند
کوبا را نگاه کنید
کشوری که زمانی جزیره ی جهانگردان بود و مردمش در رفاه زندگی می کردند و شادی و رقص از چهره و تن مردم کوبا خارج نمی شد، توسط فیدل احمق و مشتی بی سر و پای جویای قدرت به اسارت در آمد و فقر و بردگی و فاحشگی را در جای جای کوبا حاکم کردند
و امروز زنان نگون بخت کوبا به خاطر یک دلار، تنشان را در اختیار توریست ها می گذارند
کره ی شمالی را نگاه کنید
و ببینید چقدر از کره جنوبی عقب افتاده است و امروز کاسه گدایی را به سوی آمریکا گرفته است تا مردمانش را با سرمایه گذاری در کره شمالی از گرسنگی نجات دهد
ونزوئلا را ببینید
کشوری که بر اقیانوس نفت خوابیده است اما نمی تواند شکم پانزده میلیون را سیر کند و امروز منت آمریکا را می کشد که گوشه چشمی به آنها نشان دهد
سوریه را نگاه کنید که برای بقای حکومتش، ملتش را بی هیچ وجدانی گردن زد و کشورش را در آتش جنگ سوزانید
اسلام تبهکار هم مثل حکومت های ضد انسانی در کشورهای کمونیستی، آن روی سکه همین حکومت ها است
یک مرام بغایت عقب مانده و ضد انسانی که در هرجا به قدرت رسید، ملتش را سربرید و کشورش را ویران کرد
نمونه اسلام تبهکار در ایران است که جز نیستی و کشتار و تاراج ایران، دستاورد دیگری نداشته است
سنی و شیعه هم نمی شناسد، هر دو وقتی رئیس آفتابه می شوند، جنایت و گردن زدن محمد و علی و عمر و بنی امیه و بنی عباس و علویان را الگو خودشان قرار می دهند و هر اعتراضی را گردن می زنند
چون معتقد هستند که باید مثل محمدشان در صدر اسلام
النصر من الرعب را در جای جای ایرانزمین و افغانستان و پاکستان و عربستان و و و جاری کنند
یعنی اگر می خواهید پیروز بشوید، پس ترس را حاکم کنید و هر اعتراضی ولو کوچک را گردن بزنید
مگر در ایران اسلام تبهکار چنین نمی کنند؟
نتیجه:
با این توصیف از این دو مرام و یا ایدئولوژی، به این نتیجه می رسیم که کمونیسم، آن روی سکه ی اسلام تبهکار در همه رنگش است
هر دو ضد انسانی و فاقد کمترین احساس و وجدان انسانی و اِرق وطنی هستند
و این هر دو نه فقط برای ایران بلکه برای جهان چون سمی مهلک هستند و هرجا که پراکنده شوند، مردمان آن دیار را به سوی نیستی می برند
باشد که با این هشدار، همیشه این گفته راهگشای محمد رضاشاه را آویزه گوش خودمان قرار دهیم که کمونیسم سرخ با اسلامییست های سیاه، دو روی یک سکه هستند
و سعی کنید و سعی کنیم از آنها فاصله بگیریم تا دچار بیماری انسان کشی آنها نشویم
چنین باد

احمد پناهنده
19 اکتبر 2018


امروز فقط یک نام است و دیگر هیچ

17 اکتبر 2018

 

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, Anzug

امروز فقط یک نام است و دیگر هیچ

به باور من گروه ها و سازمان ها و احزاب و حتا شخصیت های موجود در شطرنج سیاسی ایرانزمین، که همگی کارنامه رفوزکی در همکاری با حکومت تبهکار اسلامی در پرونده و گذشته ی ناشادشان داشتند و دارند، بیهوده دست و پا می زنند تا از غرق شدن در دریای خیزش ملت ایران که نام رضاشاه و محمد رضاشاه و شاهزاده رضا پهلوی را فریاد می زنند، نجات یابند
حتمن خودشان می دانند که در وقت غرق شدن، هر دست و پا زدنی، بیشتر آنها را در قعر نیستی فرو می برد
بهتر این است که در خوش بینانه ترین شکلی اقرار کنید که اشتباه کردید و اقرار کنیم که اشتباه کردیم
اگر تا دیروز برای تکه استخوانی از درگاه حکومت تبهکار اسلامی از هم سبقت می گرفتید و باور داشتید در آن غائله شوم بهمن سال 57 سهم داشتید
امروز باید در برابر وجدان البته اگر داشته باشید، شرمنده باشید و از سیاست کناره گیری کنید تا شاید در فردای رهایی ایران از ایلغار حکومت مستبد و تبهکار اسلامی، ملت ایران شما را ببخشاید
پس به عنوان کسی که چهل سال دست در مبارزه برای سرنگونی همین حکومت تبهکار اسلامی دارم و جان جوان و زندگی و جهانم را در این راه هزینه کردم، از شماها می خواهم اگر اندکی حسن نیت و وجدان در شما مانده است، به خاطر ایران و ایرانی، دست از تفرقه در صفوف به هم پیوسته ملت ایران بردارید که امروز هم در خیزش خیابانی و هم در صف اعتصابات سراسری می روند تا به خویشتن ایرانی خویش گره بخورند و هر گونه بیگانه پرستی و خائنان به ایران و ایرانی و وطن فروشان را نابود کنند
یادتان باشد، امروز فقط یک نام چون نگینی الماس نشان بر فراز هر اعتراض و اعتصابی در ایران می درخشد و آن هم نام شاهزاده رضا پهلوی است
و بدانید آخوند و آخوند زاده دیگر جایی در شطرنج سیاسی آینده ایران ندارد
پس تلاش نکنید یک روز با نام رفراندم برای حفظ همین حکومت تبهکار اسلامی و امروز هم با نام شورای دموکراتیک گذار، برای حکومت تبهکار اسلامی زمان بخرید
بهتر است اول به کارنامه ی سراسر ناشاد خودتان نظری بیاندازید و بعد در این راه پیشقدم شوید
پسندیده تر این است که مرز خودتان را با ارتجاع سرخ و سیاه مشخص کنید هرچند خودتان مجموعه ای از ارتجاع سرخ و سیاه هستید

احمد پناهنده
17 اکتبر 2018


دو برادران

10 اکتبر 2018

 

Bild könnte enthalten: Himmel, im Freien und Natur

دو برادران

در شرق شهر لنگرود قدیم، در محله ای بنام شاهکلایه دو برجستگی در محلی که هم اکنون خانقاه در آن بنا شده است، بود که مردم ساده دل و خرافات زده به آن دو برادران می گفتند
و دردا که افراد فرودست و ناآگاه، از سفره و شکم بچه شان می زدند و پول و مال را برای رهایی از فقر و بیماری البته از روی جهل و نادانی، در حلق آخوند و یا مرده پرستان می ریختند که بر شیپور خرافات می دمیدند
و راستی این دو برادران چه کسانی بودند، چکار کردند و چگونه کشته شدند که مردم ساده دل و خرافات زده، برای سلامتی تن و رهایی از فقر به آنها پناه می بردند؟
در این نوشته ی کوتاه می کوشیم تا با کنکاش در این باره، ضمن شناخت از این دو برادر، ببینیم چگونه و چرا کشته شدند
در لنگرود، در روستایی در کنار رودخانه به سمت چمخاله، فردی زحمت کش بنام شاهمراد زندگی می کرد که کارش کشاورزی و پرورش خربزه ای بنام خودش، شاهمرادی که مردمان ساده دل لنگرود، به آن شامراتی خربزه می گفتند
روزی این مرد زحمت کش در جالیز و مزرعه ی خودش برای به ثمر رساندن برنج و خربزه، عرق می ریخت که دو برادر ناشناس وارد مزرعه و جالیز او شدند و از شاهمراد غذا برای خوردن طلبیدند
شاهمراد که انسانی صمیمی و نوعدوست بود، به آنها گفت همین جا بمانید تا به خانه بروم و برای شما غذا بیاورم
اما آن دو برادر، همینکه شاهمراد به طرف کلبه اش رفت و از دید آنها ناپدید شد، با بی رحمانه ترین شکلی، بر مزرعه ی برنج و جالیز او حمله بردند و همه ی محصول نارس شاهمراد را زخمی و مثل گراز، از بین بردند
شاهمراد وقتی این نامردمی و بی اخلاقی را می بیند، با داره ای که نوعی داس است برای بریدن ساقه ی برنج، به این دو برادر حمله می کند و پس زخمی کردن ناکارآمد کردن آنها، سر این دو برادر را می برد و در گوشه ای رها می کند
آخوندهای زمانه برای گرم کردن بازار خرافات پرورشان، از قتل این دو برادر استفاده می کنند و آنان را در شاهکلایه ی لنگرود، در محلی که هم اکنون خانقاه بنا شده است، دفن می کنند و تا مدتها این مکان که فقط دو برجستگی روی زمین داشت، زیارتگاه عابرین پیاده و جاهل و خرافی و ناآگاه می شود
از این جهت است که مردمان ساده دل لنگرود، در گذشته هرآنچیزی را که در وسط اتاق بیافتد، می گویند
شامراته، داره موندَنَه
یعنی به داس برنج بری شاهمراد می ماند
کنایه از این است که مبادا خطایی بکنیم که این داس سر ما را ببرد
البته این تنها نمونه نیست که در گذشته از ناآگاهی مردم سو استفاده می کردند بلکه یکی از بی شمار نمونه ها است که در جای جای ایرانزمین قارچ گونه و انگل وار قد کشیده بودند و از دودمان قارجایه عقب مانده و خرافات پرور به ملت ایران به ارث رسیده بود و صد البته می رفت که آرام آرام با آگاهی بخشی به مردمان خرافات زده کمتر و ناپدیدتر شوند که تندبادی در سال پنجاه و هفت، ایران اهورایی مان را ویران کرد و قارچها از گوشه گوشه ی ایران سرک کشیدند و امامزاده های بی اصل و نسب و ضد ایران و ایرانی در جای جای ایرانزمین قد برافراشتند
مثل کاس آقا در شعر شیون فومنی
یا درخت توت در لولمان
یا بی بی خانم در جنگل برهوت کاسه گر محله ی لنگرود
چه باید کرد؟
به باور من، بی هیچ گفتگو در ایران آزاد و رها از خرافه پرستی، باید همه ی اماکن ِ این امامزاده را تبدیل به کتابخانه و محل آموزش موسیقی و رقص و آواز و شادی و شادمانی کرد تا شادی و خنده برگردد
بر بستر این شادی و شادمانی و رقص در حلقه موسیقی است که خرافات آرام آرام، ریشه کن می شود
زیرا تا وقتی که شادی باشد نه غم جایی دارد و نه ناله و گریه
و جایی که خودآگاهی وجود داشته باشد نه خرافات جایی دارد و نه جنون و تعصب خشک
وقتی که علم پزشکی وجود داشته باشد، دیگر کسی پیدا نمی شود از روی جهل و تعصب خشک، خود را به دیوار و یا نرده ی کسی دخیل ببندد که معلوم نیست اصل و نسبش کی هست؟
چکار کرده و یا چه کارنانه ای دارد؟
باشد که در فردای رهایی ایران و ملت ایران از چنبره خرافات و جنون، دست در دست هم از این جنون و جهل رها شویم و شادی بر چهره و خنده بر لبمان بنشیند
زیرا ما ادامه ی همان نیاکانمانمان هستیم که
زندگی شان بر بستر شادخواری، شادخوانی و شادگویی و شادرقصی، سفره ی شادمانی پهن کرده بود و غم را در سرسرایشان، مکانی نبوده است
و حتا در مرگ عزیزانشان، لباس سپید و روشن بتن می کردند و باور داشتند که باید شادی و شادمانی عزیز از دست رفته را، در زنده گان یعنی امروزیان شکوفا کرد
باشد که چنین کنیم که نیاکانمان می کردند
چنین باد

توضیخ
تصویری که همراه این نوشته می بینید، آن دو برجستگی در شهر لنگرود نیست که شرحش در این نوشته آمده است

احمد پناهنده ( الف. لبخند لنگرودی )


آقای وزیر خارجه انگلیس، تو معنی دوستی را می دانی؟

10 اکتبر 2018

 

Bild könnte enthalten: 1 Person, Brille und Nahaufnahme

آقای وزیر خارجه انگلیس، تو معنی دوستی را می دانی؟

در خبرها آمده است یک روزنامه نویس منتقد ولیعهد عربستان سعودی در ترکیه به قتل رسیده است
هنوز تا این لحظه روشن نشده است که این قتل چگونه و توسط چه کسی یا کسانی انجام شده است
اما آنچه تا کنون روشن شده است، آقای خاشقچی ناپدید شده یا به قتل رسیده است
به باور من هر قتلی یا کشتن انسانی صرفن به دلیل مخالفت کردن با حکومت و یا سیاستی، محکوم است و باید عامران چنین قتل هایی شناسایی شوند و در یک دادگاه سالم محاکمه گردند
اما در کنار این باور، به این جمله ی پریشان و خالی از وجدان انسانی وزیر خارجه ی انگیس که حامی بی چون چرای اسلامیون ایرانی کش در ایران هست، هیچ باوری ندارم بلکه نیک می دانم که بیشتر برای دلجویی و دم تکان دادن برای حکومت تبهکار اسلامی در ایران است تا با این ترفند و دروغ، ثروت ملی ایران را در اوج ضعف و استیصال حکومت تبهکار اسلامی در ایران، به یغما ببرند و دست آدمکشان اسلامی را در ایران برای سرکوب ملت ایران باز بگذارند
حال با این مقدمه ی کوتاه، موضع گیری این وزیر خارجه ی ِ حامی آدمکشان و پدر خوانده تروریست ها در جهان، یعنی حکومت تبهکار اسلامی را در رابطه با قتل یا ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد سعودی، آقای خاشقچی را با هم می خوانیم.
«آقای جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در تماس تلفنی با عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان هشدار داده که «دوستی، به ارزش‌های مشترک وابسته است.».
عجب
یعنی کشتار و ترور امیران و و پایوران نظام پادشاهی در خاک انگلیس، برایش و برای وزاری خارجه دیگر انگلیس قبل از ایشان بی اهمیت بود و چشم بر روی این جنایت ها بستند و کاسه گدایی به سوی حکومت تبهکار گرفتند تا از سفره ملت ایران، تفی در دستشان بکنند
باید به وزیر خارجه ی انگلیس ِ حامی پدر خوانده تروریست ها در ایران گفت
آیا تو معنی دوستی را می فهمی؟
اگر می دانی چرا پسا پسا می رونی یعنی چرا عقب عقب می رانی
شرم هم یک احساس انسانی و اخلاقی و وجدانی است و نیک می دانم که در حکومت انگلیس و پادشاهی اش محلی از اعراب ندارد

احمد پناهنده

10 اکتبر 2018


آغاز اعتصابات سراسری، ناقوس مرگ حکومت اسلامی را به صدا در آورده است

8 اکتبر 2018

 

Bild könnte enthalten: Himmel und im Freien

آغاز اعتصابات سراسری، ناقوس مرگ حکومت اسلامی را به صدا در آورده است

درود بر شرف همه ی رنجبران و کسبه ها و بویژه کامیونداران زحمت کش و بی ادعا

بی هیچ گفتگو، برای بثمر رساندن خواست مردمی در چهارچوب ارزش های ملی و بهتر شدن شرایط زندگی و همچنین دریدن اختناق اجتماعی، اعتصابات سراسری، میخ آخر را بر تابوت حکومت هایی که بویی از انسانیت و حقوق بشر نبرده اند که هیچ حتا همه تلاششان این است که ملتی را از ارزش های فرهنگی و تاریخی و ملی اش و در رابطه با ایران، از ارزش ایرانی بودنشان تهی کنند، می زند و آنها را دود و خاکستر می کند
و ما امروز این دود برخاسته از جنازه ی حکومت ایرانی کش اسلامی و پدرخوانده همه ی تروریست ها در جهان، در ایران عزیزمان شاهد هستیم
باشد که این اعتصابات با فراگیری بیشتر، ملت بزرگ و جوان ایران را جهت اعتراضات سراسری در پیوند با این اعتصابات به خیابان ها بکشاند و خاکستر این حکومت انسان کش اسلامی را با چشم خودمان ببینیم و لمس کنیم
خوشحال باشیم که جهانیان و در راس آنها آمریکا، همراه ملت ایران خواهند بود و اروپا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند مگر اینکه با گردنی خمیده به این اعتصابات و اعتراضات بپیوندند و یک پس گردنی جانانه از ملت ایران، نوش جان کنند
و بدا به حال بی بی سی و کارمندان جیره خوارش که جز خیانت به ایران و ایرانی و پخش خبر دروغ، توشه ی دیگری در دست ندارند و همه شان عزا گرفتند و تا این لحظه، خبرهای شادی بخش و آینده ساز در ایران را سانسور کردند که هیچ حتا پخش نکردند
در کنار این جنایت و نامردمی بی بی سی و کارمندان به ظاهر ایرانی شان، نیروهای چپ در همه رنگش هم، هیچ عکس العملی تا کنون نشان نداده اند
و این نشان می دهد که سرنوشت همه ی اینها با سرنوشت حکومت ضد ایرانی اسلامی در ایران گره خورده است
باشد که با این اعتصابات و اعتراضات، شاید ناله و گریه ی چنین رسانه های ضد ایران و نیروهای کمونیستی در همه رنگش باشیم که یک ایران سربلند را خاری در چشمانشان می پندارند
چنین باد
احمد پناهنده
8 اکتبر 2018